Aadorp dorp ligt aan noordkant van Almelo, tot 2001 deel van Vriezenveen
aanbrengsten familie partners spullen die vanaf het begin van de samenwoning of huwelijk door één van beiden blijven
aandeel algemeen eigendom een deel van het geheel
aandeel bedrijf BV/NV recht op een deel of het geheel van een BV of NV Een aandeel is een eigendomsrecht in de onderneming (besloten vennootschap). Een aandeel geeft zeggenschap in de onderneming, zo heeft de aandeelhouder het recht om de directie de benoemen en te De gedeelten waarin het maatschappelijk kapitaal van een n.v. of b.v. is verdeeld. ontslaan, de statuten te wijzigen of de vennootschap te ontbinden. De aandeelhouder heeft recht op een winstuitkering in de vorm van dividend. De aandeelhouders gezamenlijk zijn de eigenaren van de vennootschap. Een besloten vennootschap kent alleen aandelen op naam.
aandeelhouder bedrijf BV/NV persoon die recht heeft op een deel of het geheel van een BV of NV Deelnemer in het maatschappelijk kapitaal van een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap.
aandeelhoudersovereenkomst bedrijf BV/NV afspraken tussen aandeelhouders over hoe zij hun rechten zulen uitoefenen
aandeelhoudersregister bedrijf BV/NV logboek een BV of NV, waarin ook wordt bijgehouden wie aandeelhouders zijn
aandeel met gedifferentieerd stemrecht bedrijf BV/NV aandeel in BV of NV met stemrecht over bepaalde onderwerpen Het is mogelijk in de statuten het aantal stemmen per aandeelhouder aan een maximum te binden, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit. Het is ook mogelijk met betrekking tot bepaalde aandelen in de statuten te regelen dat per aandeel meer stemrechten kunnen worden uitgeoefend, het zogenaamde meervoudige stemrecht.
aandeel met bepaalde aanduiding bedrijf BV/NV aandeel in BV of NV met bijzondere rechten op winst of stemrecht over bepaalde onderwerpen Dit is een aandeel waar een bijzondere verplichting aan is verbonden.
aandelenfusie bedrijf BV/NV overdracht van aandelen in een BV of NV door een andere BV of NV, tegen uitgifte van één of meer eigen aandelen Bij een aandelenfusie worden de aandelen van de ene onderneming opgekocht door de andere onderneming. De tegenprestatie bestaat veelal in geld of goederen. De vennootschap waarvan de aandelen worden opgekocht, heeft dan verder geen activiteiten meer.
aandelenoverdracht bedrijf BV/NV handeling, waarbij aandelen in een BV of NV een andere aandeelhouder krijgen Voor de levering van aandelen is een notariële akte vereist. In deze akte worden voorts verdere afspraken gemaakt over de koopprijs, de betaling van de koopprijs. Tevens worden in de akte van overdracht Pas dan is de levering van aandelen perfect.eventuele garanties opgenomen, met betrekking tot de balans en de onderneming van de vennootschap. Bij de levering van aandelen speelt voorts de blokkeringsregeling een rol. Zie hiervoor voor de uitleg van de begrippen. De Aandelenoverdracht dient voorts door de directie van de vennootschap te worden erkend. Aandelen overdragen binnen een besloten vernootschap (BV) is alleen mogelijk met een notariele akte. Deze aandelenoverdacht wordt beschreven in een akte van aandelenoverdracht. In deze akte staan alle voorwaarden waaronder de aandelen worden overgedragen.
aangifte erfbelasting familie belasting successieaangifte eenmalige belastingaangifte over een nalatenschap , in te dienen door verkrijgers krachtens erfrecht binnen 8 maanden na het overlijden.
aangifte inkomstenbelasting algemeen belasting jaarlijkse belastingaangifte over inkomsten uit werk, huis, bedrijf of ander vermogen
aangifte recht van successie familie belasting aangifte erfbelasting
aangifte schenkbelasting familie gift aangifte schekingsrecht jaarlijkse belastingaangifte als meer geschoken is, dan is vrijgesteld
aankomsttitel onroerend goed overdracht handeling, waarbij degene die onroerend goed overdraagt, dat eerder zelf had verkregen
aankomsttitel bedrijf overdracht handeling, waarbij degene die aandelen in een BV of NV overdraagt, dat eerder zelf had verkregen
aanneemsom onroerend goed nieuwbouw bedrag dat is afgesproken met de aannemer die een pand bouwt Som waarvoor een bouwbedrijf de uitvoering van een werk aanneemt.
aannemingsovereenkomst onroerend goed nieuwbouw genoteerde afspraken met de aannemer die een pand bouwt Overeenkomst, waarbij de aannemer zich verbindt tegenover de aanbesteder een werk uit te voeren tegen de aanneemsom volgens een bepaald plan en voorwaarden, vastgelegd in een bestek.
aanschrijving onroerend goed overheid officiële brief van de overheid, waarin wordt geëist dat de regels worden nageleefd Een schriftelijke mededeling van Burgemeester en Wethouders, die een eigenaar verplicht bepaalde voorzieningen aan zijn onroerende zaak te treffen of gebreken te herstellen.
aanvaarden familie nalatenschap accepteren door een persoon van iets uit een erfenis (van de erfenis) onder het voorrecht van boedelbeschrijving, d.w.z. de erfgenamen aanvaarden de erfenis en zijn voor de schulden alleen aansprakelijk voor zover er baten aanwezig zijn in de boedel.
aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving familie nalatenschap beneficiair aanvaarden met beperking van persoonlijke aansprakelijkhied accepteren door een persoon van erfganaamschap, via griffie van de rechtbank
aanverwanten familie aangetrouwde familieleden De (groot)ouders, ooms, tantes, broers en zussen van uw partner zijn uw aanverwanten, ofwel de aangetrouwden, ook wel “de koude kant”.Aangetrouwden van de eigen bloedverwanten (bijvoorbeeld de bloedverwanten van de ene echtgenoot zijn de aanverwanten (‘aangetrouwden’) van de andere echtgenoot. Schoonfamilie van echtgenoot/echtgenote. echtgenoten van eigen kinderen)
A-B-C-akte onroerend goed overdracht overdracht, waarbij de koper meteen doorverkoopt Akte waarbij de onroerende zaak twee maal wordt verkocht, namelijk van A aan B en dan van B aan C. De zaak wordt echter maar één maal geleverd, van A aan C.
afsluitprovisie onroerend goed hypotheek beloning voor degene die heeft bemiddeld bij de afsluiting van een hypotheek De kosten die een geldverstrekker in rekening brengt bij het verstrekken van een lening.
ab intestaat erfgenamen familie nalatenschap wettelijke erfgenamen door de wet aangewezen erfgenamen, als het bij testament niet anders is geregeld Zie wettelijke erfgenamen.
absolute meerderheid bedrijf vergadering meer dan de helft van de stemmen
ACM algemeen overheid Autoriteit Consument en Markt
adoptie familie rechter een kind nieuwe ouders laten krijgen Het aannemen van een kind als ware het een eigen kind. Een geadopteerd kind heeft dezelfde rechten als eigen kinderen tot wie men in familierechtelijke betrekkingen staat.aanneming van een kind als ware het een eigen kind.
adviseur algemeen iemand die helpt zoeken naar de beste oplossing
advocaat algemeen iemand die rechtsbijstand verleent, met bevoegdheid een zaak voor de rechter te brengen
aflossingsvrije hypotheek onroerend goed hypotheek geldlening met hypothecaire zekerheid, waarop tussentijds niet hoeft te worden afgelost Alleen maar rente betalen Bij de aflossingsvrije hypotheek of lening betaalt u maandelijks alleen rente en – de naam zegt het al – u bent niet verplicht iets af te lossen. Aan het einde van de looptijd betaalt u de lening in een keer terug.
AFM onroerend goed hypotheek Autoriteit Financiële Markten
afslag onroerend goed veiling prijsbepaling doordat de veilingmeester een steeds lager bedrag noemt, totdat de prijs wordt vastgesteld door degene die “mijn” roept
afrekening algemeen notaris nota overzicht van te betalen en te ontvangen bedragen
afschrift algemeen notaris officiële kopie van een document Een door de notaris ondertekende en aan de betrokkenen verstrekte letterlijke weergave van de minuut. Een door de notaris gewaarmerkte “kopie” van de originele akte. Cliënten krijgen een afschrift van de akte. Van de originele akte die op het kantoor van de notaris blijft, kan altijd een afschrift worden gemaakt.
afspraak algemeen overeenkomst verplichtingen die twee of meer personen onderling zijn aangegaan
afspraak algemeen notaris een plaats, dag en tijd die zijn gereserveerd, om bij de notaris zaken te bespreken of akten te tekenen
afstammelingen familie nalatenschap nakomelingen kinderen, kleinkinderen enzovoort descendenten, nakomelingen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
afsluitkosten onroerend goed hypotheek kostenvergoeding voor de bank of instelling, waar geld wordt geleend U betaalt afsluitkosten (ook wel afsluitprovisie genoemd) aan de bank, financiële instelling of tussenpersoon waar u de hypotheeklening afsluit. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar en bedragen doorgaans ongeveer 1% van het leenbedrag.
afsplitsing onroerend goed kadaster officiële nieuwe grens van percelen grond laten vastleggen
afsplitsing bedrijf reorganisatie overgang van een gedeelte van de bezittingen en schulden van een rechtspersoon naar een andere, meestal nieuwe rechtspersoon
aftekenen familie nalatenschap op papier beloven geen beroep te zullen doen op de legitieme portie; aftekenen tijdens het leven van de erflater is ongeldig
afvullegaat familie belasting bepaling waardoor een iemand bevoegd wordt zijn erfenis te vergroten, waardoor andere erfgenamen minder erfbelasting hoeven te betalen
afwikkeling nalatenschap familie nalatenschap boedelafwikkeling de lopende zaken af te handelen van iemand die overleden is, belastingaangiften te doen en het restant te verdelen onder de erfgenamen
afwikkelingsbewind familie nalatenschap bij testament gegeven bevoegdheid een nalatenschap te verdelen onder de erfgenamen de bevoegdheid van de langstlevende echtgenoot om de nalatenschap van de eerstoverleden echtgenoot af te wikkelen met de bevoegdheid om de nalatenschap naar eigen inzicht te verdelen.
agio bedrijf BV/NV het op aandelen van een BV of NV gestorte bedrag, boven de nominale waarde van die aandelen Agio is het bedrag dat boven het nominale bedrag op het aandeel wordt gestort. De prijs van een aandeel is opgebouwd uit de nominale waarde en het meerdere, het agio. Als aandelen tegen een hogere koers worden uitgegeven dan de nominale waarde ontstaat een bedongen agio. De aandelen worden dan boven pari uitgegeven. De nominale waarde van een aandeel wordt in de statuten van de vennootschap vermeld. Indien een vennootschap slecht rendeert ontstaat disagio. De waarde van het aandeel zakt dan onder de nominale waarde. Disagio is dus het negatieve verschil tussen de koers van het aandeel en de nominale waarde.
akte algemeen notaris een document dat is bedoeld om tot bewijs te dienen Een akte is pas een akte als deze is ondertekend en gedagtekend. In een akte worden feiten, handelingen, gebeurtenissen en/of verklaringen vastgelegd. De akte is het bewijs van wat er in geschreven staat. Een akte is pas een akte als deze is ondertekend en gedagtekend. In een akte worden feiten, handelingen, gebeurtenissen en/of verklaringen vastgelegd. De akte is het bewijs van wat er in geschreven staat. Een authentieke akte is opgemaakt door een bevoegd openbaar ambtenaar, zoals een notaris of een rechter. Het getekende exemplaar dat wij van de akten bewaren, heet de minuut. Wij mogen afschriften afgeven van alle authentieke akten die wij hebben opgemaakt. Zo’n afschrift is de letterlijke weergave van de volledige inhoud van de originele akte en wordt altijd door ons ondertekend. Een bijzonder afschrift Schriftelijk stuk dat is opgemaakt om tot bewijs te dienen.schriftelijk stuk volgens de voorgeschreven vormen opgemaakt en door een bevoegd persoon gewaarmerkt om een feit of handeling vast te leggen en zo nodig tot bewijs te dienen.Schriftelijk stuk om een feit of handeling vast te leggen en dat als bewijs kan dienen. Een authentieke akte is opgemaakt door een bevoegd openbaar ambtenaar, zoals een notaris of een rechter. Het getekende exemplaar dat wij van de akten bewaren, heet de minuut. Wij mogen afschriften afgeven van alle authentieke akten die wij hebben opgemaakt. Zo’n afschrift is de letterlijke weergave van de volledige inhoud van de originele akte en wordt altijd door ons ondertekend. Een bijzonder afschrift van de akte is de grosse.ondertekend (en gedagtekend) geschrift, waarin feiten, handelingen, gebeurtenissen en/of verklaringen zijn vastgelegd. De akte dient als bewijs van datgene wat in de akte geschreven staat. Een authentieke akte is opgemaakt door een bevoegd openbaar ambtenaar, zoals een notaris. Het exemplaar dat de notaris bewaart, heet de minuut. De notaris kan afschriften afgeven van alle authentieke akten die hij heeft opgemaakt. Een afschrift is de letterlijke weergave van de volledige inhoud en wordt ondertekend door de notaris. Een bijzonder afschrift van de akte is de grosse.ondertekend (en gedagtekend) geschrift, waarin feiten, handelingen, gebeurtenissen en/of verklaringen zijn vastgelegd. De akte dient als bewijs van datgene wat er in geschreven staat. Een authentieke akte is opgemaakt door een bevoegd openbaar ambtenaar, zoals een notaris. Het exemplaar dat de notaris bewaart, heet de minuut. De notaris kan afschriften afgeven van alle authentieke akten die hij of zij heeft opgemaakt. Een afschrift is de letterlijke weergave van de volledige inhoud en wordt altijd door de notaris ondertekend. Een bijzonder afschrift van de akte is de grosse. Geschrift dat als bewijs dient van de feiten, gebeurtenissen, handelingen en/of verklaringen die erin zijn vastgelegd. Dit geschrift dient te zijn ondertekend en gedagtekend.Schriftelijk stuk volgens de voorgeschreven vormen opgemaakt en door een bevoegd persoon gewaarmerkt om een feit of handeling vast te leggen en zo nodig tot bewijs te dienen.Ondertekend (en gedagtekend) geschrift waarin feiten, handelingen, gebeurtenissen en/of verklaringen zijn vastgelegd; de akte dient als bewijs van datgene wat in de akte geschreven staat. Een authentieke akte is opgemaakt door een bevoegd openbaar ambtenaar, zoals de notaris. De notaris kan afschriften afgeven van alle authentieke akten die hij opgemaakt heeft.
akte de command onroerend goed veiling akte waarbij een “meester” in de plaats wordt gesteld van de koper bij een excutoriale verkoop
akte van levering onroerend goed overdracht transportakte / leveringsakte notariële akte waarbij een onroerende zaak van iemand anders wordt eigendomsoverdracht.Transportakte Een belangrijk onderdeel van de koop van een huis is de transportakte. De transportakte wordt ook wel de akte van levering genoemd. Hiermee wordt de woning officieel aan de koper ‘geleverd’. De transportakte moet door een notaris worden behandeld en worden ingeschreven in het Kadaster.
akte van levering bedrijf BV/NV notariële akte waarbij aandelen in een BV of NV van iemand anders worden
akte van overlijden familie nalatenschap door de gemeente opgestelde akte, waarin iemands overlijden wordt vastgesteld
akte van verdeling algemeen overdracht scheidingsakte akte waarbij een gemeenschap van minder personen wordt UIt elkaar gaan Relatie beëindigd: Wat doen we met het huis? Bij een gestrand huwelijk of bij het verbreken van een andere samenlevingsvorm, zal men doorgaans ook financieel een punt achter de relatie willen zetten. Hiertoe dienen goederen die gemeenschappelijk zijn onder de voormalige partners te worden verdeeld. De meeste goederen kan men zelf verdelen, bijvoorbeeld de auto, de inboedel, etcetera.Voor de verdeling van bepaalde goederen is volgens de wet echter tussenkomst van de notaris vereist. Het gaat dan onder meer om toedeling van onroerend goed en om aandelen in een vennootschap. Als u bijvoorbeeld naar de bank stapt voor een hypotheek waarmee u uw ex-partner wilt ´ uitkopen´ , zal de bank u wijzen op het belang van een zogeheten ´akte van verdeling´.Voor de verdeling van een onroerend goed gelden in de basis dezelfde formaliteiten als voor de verwerving van onroerend goed, met dit verschil dat een verdelingsakte meer werkzaamheden met zich meebrengt voor de notaris. Net als bij de aankoop van uw woning wordt ook nu een notariële akte opgemaakt, waarbij de notaris volgens bepaalde voorschriften de eigendomsrechten van partijen controleert en vervolgens in de akte beschrijft aan wie de woning wordt toebedeeld. De akte wordt na de ondertekening ingeschreven bij het kadaster.
algehele gemeenschap van goederen familie huwelijk/g.p. wettelijk stelsel dat bijna alle bezittingen en schulden van echtgenoten (en geregistreerde partners) gemeenschappelijk laat worden De wettelijke gemeenschap van goederen die van rechtswege tussen echtgenoten bestaat vanaf het ogenblik van voltrekking van het huwelijk
algehele volmacht familie levenstestament algemene volmacht toestaan dat een ander al iemands zaken mag regelen; in een levenstestamemt worden ook medische keuzes vermeld De algehele volmacht wordt door een notaris verstrekt – te herkennen aan het waarmerk van de notaris – en alleen door de volmachtgever getekend. De notaris is wettelijk verplicht de identiteit vast te stellen van de voor hem verschijnende personen. Een gevolmachtigde mag ook zelf weer een gemachtigde aanstellen. De bevoegdheid om iemand op ieder rechtsgebied te vertegenwoordige.
Algemeen Nut Beogende Instelling bedrijf fiscaal door de belastingdienst erkende kerk, verening of stichting, die het algemeen nut bevordert https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/wat_is_een_anbi
algemene stemmen bedrijf vergadering unanimiteit iedereen stemt hetzelfde
Algemene Verordening Gegevensbescherming algemeen privacywet Europese verordening, waarop de Wet bescherming persoonsgegevens is gebaseerd, wordt gecontrleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens
algemene volmacht familie levenstestament algehele volmacht
algemene voorwaarden bedrijf standaardafspraken van leveranciers van goederen en diensten
Albergen dorp ligt aan oostkant van Almelo
Algemene wet bijzondere ziektekosten familie levenstestament AWBZ landelijke regeling voor betaling van zorgkosten; sinds 2015 opgesplitst in WLZ en WMO
alimentatie familie partners na scheiding door iemand verplicht te betalen levensonderhoud aan kinderen en ex-partner Onderhoudsbijdrage Na een echtscheiding blijft de verplichting bestaan om voor elkaar en eventuele kinderen te zorgen. Dit heet onderhoudsplicht. Aan deze plicht wordt voldaan door mee te betalen aan de kosten van levensonderhoud, oftewel alimentatie. Meestal is er bij alimentatie sprake van een geldbedrag. Betaalt één van de ex-partners bijvoorbeeld de huur en energierekeningen voor de ander, dan spreken we van alimentatie in natura.
Almelo stad ligt centraal in Twente
alleen bevoegd familie de persoon die als enige ergenaam, weduwe, executeur of gevolmachtigde bevoegd is zonder anderen zaken af te handelen
alleen bevoegd bedrijf bestuur de enige bestuurder of de door de statuten van een rechtspersoon aangewezen bestuurder, die bevoegd is zonder anderen de rectspersoon te verbinden
amotie onroerend goed burenrecht verwijdering
amoveren onroerend goed burenrecht verwijderen weghalen, slopen, afbreken
Amsterdams systeem algemeen rechter redeneermethode, waarbij eerst de uitkomst wordt gekozen en pas daarna de argumenten worden gewogen; in tegenstelling tot het Leidse systeem
Amsterdams verrekenbeding familie huwelijk/g.p. periodiek verrekenbeding systeem in huwelijkse voorwaarden, waarbij ieder jaar opnieuw de overgespaade inkomsten worden gedeeld
ANBI bedrijf fiscaal Algemeen Nut Beogende Instelling vgl. SBBI
annuiteitenhypotheek onroerend goed woning geldlening met hypothecaire zekerheid, waarop maandelijks of jaarlijks gelijke bedragen worden betaald voor rente en aflossing samen; sinds 2013 verplicht om rente af te mogen trekken voro de inkomstenbelasting
antispeculatie beding algemeen speculatiebeding afspraken om andere familieleden later alsnog een kans te geven een voordelig overgedragen woning of bedrijf te krijgen of alsnog mee te delen als het wordt verkocht Een verkoopregulerende bepaling die speculatieve handel in onroerende zaken moet voorkomen, als gemeentelijke bouwgrond wordt gekocht of in erfpacht wordt uitgegeven. Vaak wordt dan bepaald dat een eigenaar-bewoner bij verkoop van de woning binnen een bepaalde termijn toestemming tot verkoop aan Burgemeester en Wethouders moet vragen en/of een gedeelte van de winst moet afdragen aan de gemeente. Op niet naleving ervan staat een hoge boete.
antispeculatie beding onroerend goed overheid speculatiebeding afspraak met subsidieverstrekker om speculatie met woningen tegen te gaan; door de Hoge Raad sterk ingeperkt
appartement onroerend goed eigendom appartementsrecht
appartementsrecht onroerend goed eigendom appartement onverdeeld aandeel in een onroerende zaak met het recht op het exclusieve gebruik van een een bepaald gedeelte daarvan geheel van bij elkaar horende vertrekken die als zelfstandige woongelegenheid deel uit maakt van een gebouw.Men is voor een in de splitsingsakte gemelde breuk mede-eigenaar van het gehele gebouw en men heeft het recht een bepaald gedeelte van dat gebouw te bewonen.Aandeel in een gebouw en de daarbij behorende grond, dat is gesplitst in appartementen. Het appartementsrecht geeft recht op exclusief gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw, die gezien hun inrichting bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt (bijvoorbeeld een flatwoning). Het aandeel kan ook omvatten het exclusief gebruik van bij het gebouw behorende grond (bijvoorbeeld een parkeerplaats of een stuk tuin).Geheel van samenhorende vertrekken als afzonderlijke woongelegenheid in een groter gebouw.Deel van een geheelEen flatgebouw kan worden gesplitst – onderverdeeld – in appartementsrechten. Wie een appartementsrecht koopt krijgt te maken met een bijzondere constructie. Onder een appartementsrecht verstaat de wet: een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een flatgebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft tot het gebruik van een bepaalde flat in dat gebouw. Iedere appartementseigenaar is dus voor een bepaald gedeelte eigenaar van het gehele gebouw en niet van een bepaalde flat. Maar hij heeft wel als mede-eigenaar en als enige het recht tot gebruik van een bepaalde flat. Daarom staat de eigendom van een flat in juridische zin gelijk met de eigendom van een woonhuis; beide soorten eigendom worden in dezelfde registers vermeld. Het appartementsrecht kan door de flateigenaar, net zoals een woonhuis, met hypotheek worden belast. Omdat de appartementseigenaar van een gedeelte van het gehele gebouw eigenaar is, moet hij ook voor een gedeelte de lasten en de onderhoudskosten van het gehele gebouw dragen.Vereniging van eigenaars De gezamenlijke eigenaars van een dergelijk flatgebouw zijn lid van een vereniging van eigenaars, die tot doel heeft de gemeenschappelijke belangen van die eigenaars te behartigen. Tot de vergaderingen van de vereniging heeft iedere eigenaar toegang. Hij kan er het woord voeren en zijn stem uitbrengen, dus voorstellen goed- of afkeuren.Het bestuur van de vereniging moet er onder meer voor zorgen, dat de eigenaars op tijd hun aandeel in de gezamenlijke lasten en onderhoudskosten betalen. Tot de lasten behoort tevens de jaarlijks te betalen premies voor de verzekeringen van het flatgebouw, want het gebouw behoort in zijn totaliteit verzekerd te zijn.De splitsing van een gebouw met grond en verdere toebehoren moet bij notariële akte gebeuren. Die akte moet volgens de wet aan allerlei voorschriften voldoen. Eén daarvan is dat bij de akte een tekening moet worden gevoegd waarop duidelijk is aangegeven uit welke flats het gebouw precies bestaat, terwijl dan in de akte nauwkeurig moet worden vermeld tot welk appartementsrecht het gebruik van iedere flat behoort. Sommige flatgebouwen zijn georganiseerd in de vorm van een coöperatie. Hierbij gelden vergelijkbare bepalingen als bij het appartementsrecht. Het verschil is dat men bij een coöperatie uitsluitend het persoonlijk recht heeft op bewoning van een bepaalde flat.De bewoners van een flatgebouw vormen min of meer een aparte gemeenschap, een maatschappij in het klein. Het is dan ook logisch dat de meeste splitsingsakten aan de eigenaars een beperkt recht van inspraak geven bij de komst van een nieuwe bewoner. Die inspraak zal meer effect hebben naarmate het flatgebouw kleiner is. Daarentegen zal het de eigenaar die op de uiterste westhoek van een heel groot flatgebouw woont, weinig interesseren wie er honderd meter verder de uiterste oosthoek van het gebouw gaat betrekken.
apostille algemeen rechter officieel door de rechtbank, ministerie of ambassade gegeven bekrachtiging van de handtekening van een notaris
artikel 4-vennootschap bedrijf overdracht BV of NV die voor meer dan 30% bestaat uit onroerend godd dat niet voor de bedrijfsvoering nodig is; overdracht van aandelen daarvan wordt belast met overdrachtsbelasting
artikel 10-heffing familie nalatenschap erfbelasting die bij de eigenaar wordt geheven als een gebruiksrecht eindigt door overlijden
arbeidsongeschiktheidsregeling bedrijf vof/maatschap bepaling in vennootschapscontract die de arbeids- en winstverdeling regelt bij ziekte van een vennoot
asbest onroerend goed overheid bouwmateriaal, waarvan losgelaten vezels kankerverwekkend kunnen zijn
ascendent familie nalatenschap voorouders ouders, grootouders enzovoort Bloedverwant in de rechte, opgaande lijn (ouders, grootouders, overgrootouders). Verwanten in opklimmende lijn (Grootouders en verdere familieleden).
atrium onroerend goed met glazen dak overdekte binnenplaats van meerdere verdiepingen Een binnenplein of binnentuin in een gebouw.
authentieke akte algemeen notaris minuut een akte die door een notaris in officiële vorm is opgemaakt Akte opgemaakt door een daartoe bevoegd ambtenaar. In tegenstelling tot ‘onderhands’.Een akte is pas authentiek als die door een daartoe bevoegde ambtenaar is opgemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld ambtenaren van de burgerlijke stand en notarissen. De akte krijgt daarmee hetzelfde gewicht als een vonnis van de rechter. Een authentieke akte is de tegenhanger van de onderhandse akte, die iedereen kan opmaken.een document dat door een openbaar ambtenaar, als regel een notaris, is opgesteld en gewaarmerkt.Een verklaring of overeenkomst die zonder de aanwezigheid van een notaris is opgesteld heet een onderhandse akte. Het is overigens wel mogelijk om een onderhandse akte te laten registreren door een notaris.
Autoriteit Consument en Markt algemeen overheid ACM landelijke oveheidsdienst die de consumentenmarkt reguleert
Autoriteit Financiële Markten onroerend goed hypotheek AFM landelijke oveheidsdienst die banken en verzekeraars reguleert
Autoriteit Persoonsgegevens algemeen overheid landelijke oveheidsdienst die de privacybescherming op basis van de AVG controleert
AVG algemeen Algemene Verordening Gegevensbescherming
AWBZ familie levenstestament Algemene wet bijzondere ziektekosten landelijke regeling voor betaling van zorgkosten; sinds 2015 opgesplitst in WLZ en WMO