Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening door Noaber Notarissen B.V. te Twenterand (versie 1 januari 2023)

Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle opdrachten die door Noaber notarissen worden aanvaard.

Artikel 1. definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. notaris: elk van de notarissen, toegevoegd notarissen en waarnemend notarissen, verbonden aan het kantoor van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Noaber Notarissen B.V. te Twenterand, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 88531619;
b. kantoor: elk van de notarissen, toegevoegd notarissen en waarnemend notarissen en (al dan niet tijdelijke) medewerkers, vrijwilligers en stagiaires, verbonden aan het kantoor van Noaber Notarissen B.V. te Twenterand; deze besloten vennootschap handelt onder de naam “Noaber notarissen” en kan ook andere handelsnamen voeren;
c. cliënt: iedere persoon, alsmede de in verband met die opdracht eventueel door deze al dan niet rechtsgeldig vertegenwoordigde personen, die aan het kantoor opdracht geeft tot dienstverlening, alsmede de in verband met die opdracht eventueel door deze persoon (al dan niet rechtsgeldig) vertegenwoordigde personen;
d. opdracht: ieder verzoek van een cliënt aan het kantoor tot (al dan niet juridische of fiscale) dienstverlening, in het bijzonder op notarieel gebied, dat het kantoor aanleiding geeft tot enige werkzaamheid of aanvaarding anderszins, waardoor een overeenkomst als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek tot stand is gekomen tussen partijen;
e. webwinkel: de door het kantoor via zijn eigen website, onder de naam Noaber notarissen of een andere handelsnaam op het internet aangeboden notariële akten met standaardmatige inhoud tegen gestandaardiseerde prijzen;
f. partijen: de notaris en de cliënt;
g. honorarium: het door het kantoor aan de cliënt in rekening gebrachte bedrag voor de werkzaamheden, in het bijzonder voor de uitvoering van de opdracht, de advisering, de aktepassering, de voorbereidingen daarvan en het verrichten van administratieve handelingen, zoals het aanleggen van dossiers, het uitbrengen van offertes, het voeren van gesprekken, het gevraagd en ongevraagd geven van voorlichting en toelichtingen aan cliënten en hun adviseurs, het voeren van correspondentie, het opmaken en innen van afrekeningen en declaraties, het opmaken en indienen van belastingaangiften, het controleren van belastingaangiften en het zo nodig indienen van bezwaarschriften en het voeren van rechterlijke procedures in verband met de door het kantoor verzorgde belastingaangiften;
h. verschotten: het door derden aan het kantoor in rekening gebrachte bedrag voor door het kantoor gevraagde werkzaamheden, waaronder informatieverstrekking, in verband met de uitvoering van de opdracht, alsmede de door het kantoor eventueel in rekening gebrachte kosten voor werkzaamheden in verband met vragen van dergelijke werkzaamheden of door het kantoor zelf uitgevoerde onderzoeken ter verkrijging van de door het kantoor nodig of wenselijk geachte informatie ter uitvoering van de opdracht;
i. aktepassering: de passering van de akte door de notaris, welke kan voortvloeien uit de opdracht;
j. nawerk: werkzaamheden die het kantoor verricht als gevolg van de opdracht, voor zover deze werkzaamheden de eigenlijke opdracht te buiten gaan en met welke werkzaamheden bij het uitbrengen van de aanvankelijke declaratie voor de opdracht nog geen rekening was gehouden, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen worden: alle niet uitdrukkelijk door het kantoor geoffreerde werkzaamheden van fiscale aard of in verband met het in depot houden van gelden, het plegen van invorderingsmaatregelen, het begeleiden van onderhandelingen tussen partijen of het geven van al dan niet juridische adviezen of toelichtingen met betrekking tot de beoordeling van feitelijke omstandigheden of de inhoud van stukken;
k. webwinkel: het eventueel door het kantoor in te stellen communicatiesyteem via internet, waarbij potentiële cliënten en cliënten aan het kantoor opdracht kunnen geven tot dienstverlening en daartoe met het kantoor gegevens kunnen uitwisselen en/of betalingen kunnen verrichten;
l. voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Noaber notarissen, welke zullen zijn gedeponeerd bij de Kamer van koophandel.

Artikel 2. toepassingsgebied

1. De voorwaarden maken deel uit van alle opdrachten van cliënten aan de notaris en van alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen partijen. Van de voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover de notaris deze afwijkende bedingen uitdrukkelijk schriftelijk aan cliënt heeft bevestigd.
2. Indien enig beding van deze algemene of van de opdracht nietig zou zijn of zou worden vernietigd, blijft de opdracht voor het overige zoveel mogelijk in stand. Alsdan zal een beding gelden met de strekking die het nietige of vernietigde beding zoveel mogelijk benadert, zo mogelijk in overleg tussen partijen.
3. De voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van het kantoor. Alleen voor zover dat in artikel 10 van de voorwaarden uitdrukkelijk is aangegeven, zijn de voorwaarden tevens van toepassing op dienstverlening en leveranties van derden aan het kantoor, al dan niet in samenhang met het uitvoeren door het kantoor van overeenkomsten van opdracht met cliënten.
4. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook geen werking zal hebben, dient daarvoor in de plaats een wel werkende bepaling te worden gelezen, die inhoudelijk zoveel mogelijk overeenkomst met de niet werkende bepaling. Alsdan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven.
5. De onderneming van Noaber notarissen werd tot 1 januari 2023 uitgeoefend door de gelijknamige, ontbonden maatschap van mr P.J.H. Koene en mr S. Koopman, notarissen te Twenterand, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 74589490. In de door die maatschap in het handelsregister gedeponeerde algemene voorwaarden is vermeld dat deze eveneens van toepassing zijn op de door die notarissen bestuurde praktijkvennootschap, thans zijnde Noaber notarissen. De algemene voorwaarden van die maatschap zijn in essentie gelijkluidend aan de voorwaarden. Met elke verwijzing naar of citering uit de algemene voorwaarden van die maatschap wordt vanaf 1 januari 2023 bedoeld te zijn verwezen naar of geciteerd uit de voorwaarden.

Artikel 3. overeenkomst en opdracht

1. Op de rechtsverhouding tussen cliënten en het kantoor is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen cliënten en het kantoor zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. In eerste instantie is steeds de rechter te Almelo bevoegd.
2. Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
3. Het is ter uitsluitende beoordeling van de notaris of een opdracht al dan niet is verstrekt en/of aanvaard, alsook wat de inhoud en omvang van de opdracht is. Opdrachtverlening kan stilzwijgend of uitdrukkelijk plaatsvinden, bijvoorbeeld via de webwinkel. Het kantoor heeft het recht om te allen tijde te verlangen dat cliënt een aan het kantoor gegeven opdracht schriftelijk bevestigt, voorafgaande, tijdens of na de uitvoering van de opdracht.
4. Ook werkzaamheden van het kantoor die niet leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht, zelfs indien het op enig moment de al dan niet kennelijke bedoeling van cliënt was om tot vastlegging in een notariële akte te komen.
5. De opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor en eventueel door het kantoor aangewezen deskundige derden. Het kantoor bepaalt de wijze waarop en de personen waardoor de opdracht wordt uitgevoerd, waar mogelijk overeenkomstig de eventuele wensen van de cliënt.
6. Hoewel het kantoor de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar zal uitvoeren, staat het kantoor niet in voor het bereiken van enig resultaat. Cliënt kan de opdracht niet ontbinden wegens enige termijnoverschrijding van op grond van de opdracht door het kantoor te verrichten werkzaamheden, tenzij de notaris nakoming van die werkzaamheden binnen die termijn schriftelijk aan cliënt heeft gegarandeerd en het kantoor ook na afloop van een daarna door cliënt gestelde redelijke termijn de werkzaamheden niet heeft verricht, tenzij sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt tevens begrepen de langdurige uitval van medewerkers van het kantoor door ziekte, langdurige storingen in technische voorzieningen van het kantoor of een plotselinge toename van zodanig spoedeisende opdrachten aan het kantoor van derden, dat tijdige uitvoering van de opdracht niet mogelijk blijkt te zijn. Het kantoor zal de cliënt in voorkomende gevallen voor de afloop van de termijn informeren over de zich voordoende overmacht.
7. Wijziging in, aanvulling op, of annulering van een opdracht is slechts geldig met schriftelijke toestemming van het kantoor.
8. Het kantoor kan op iedere door haar gewenste wijze met cliënten communiceren, hetzij in een persoonlijk gesprek, per telefoon, per telefax, per brief, per exploit, per e-mail, via het cliëntenportal of op andere wijze.
9. Cliënt is verantwoordelijk voor kennisname van de aan hem door het notariskantoor verstrekte concepten, toelichtingen, vragen en mededelingen. Indien het e-mailadres van cliënt aan het kantoor is opgegeven, is cliënt verantwoordelijk voor de ontvangst van via dat medium door het kantoor verzonden berichten, ook indien het betreffende e-mailadres niet of weinig wordt gebruikt, het het e-mailadres is van het bedrijf van cliënt of indien het beveiligingssysteem van cliënt het bericht als “ongewenst bericht” kwalificeert. Het kantoor is niet aansprakelijk voor eventuele kennisname door derden van voor cliënt bestemde e-mailberichten.

Artikel 4. Informatieverstrekking en bewaring van stukken

1. Het kantoor is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien de cliënt alle door het kantoor verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt, in de vorm en op de wijze, zoals door het kantoor zal worden gewenst. Alle kosten in verband met het niet of niet tijdig of niet in de verlangde vorm verstrekken van die gegevens en informatie zijn voor rekening van de cliënt.
2. Cliënt is gehouden het kantoor onverwijld te informeren over alle feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Het kantoor heeft het recht aan de cliënt te vragen naar de herkomst van de door de cliënt betaalde gelden, eventueel met overlegging van bewijsstukken.
3. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem of de door hem aangewezen derden aan het kantoor verstrekte gegevens en informatie. Het kantoor is te allen tijde gerechtigd die juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid op alle door hem gewenste manieren te toetsen of door derden te laten toetsen.
4. Op eerste verzoek van het kantoor dient cliënt zich aan het kantoor te legitimeren door overlegging van een origineel, in de Wet op het notarisambt of Wet tegen witwassen en financiering van terrorisme bedoeld identificatiebewijs. Het kantoor heeft het recht een authenticerende scan in/of duidelijke fotokopie en/of foto met leesbaar burgerservicenummer (BSN) te maken of te ontvangen van bedoeld document, deze op te slaan en voor onbepaalde tijd opgeslagen te houden.
5. Alle aan het kantoor verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van de notaris, tenzij enige wetsbepaling zich daartegen verzet. Slechts met instemming van de notaris kan cliënt die informatie en gegevens of een afschrift of kopie daarvan verkrijgen.
6. Het kantoor is jegens de cliënt gehouden tot geheimhouding van de door cliënt verstrekte gegevens, behoudens aan derden die bij de opdracht zijn of waren betrokken, zulks ter uitsluitende beoordeling aan de notaris, dan wel indien cliënt of enige wetsbepaling of rechterlijke uitspraak de geheimhoudingsplicht opheft of het kantoor deze gegevens of informatie naar uitsluitende beoordeling van de notaris van belang kunnen zijn voor enige civiele, tuchtrechtelijke of strafrechtelijke procedure, waarin het kantoor eventueel betrokken raakt. Voor het na voltooiing van de opdracht verstrekken van (extra) kopieën of afschriften brengt het kantoor kosten in rekening.
7. In uitzondering op hetgeen is vermeld in het vorige lid, betreft de geheimhouding niet de door het kantoor aan derden op te geven gegevens, zoals de melding in het kader van de Wet tegen witwassen en financiering van terrorisme van de “uiteindelijk belanghebbende / ultimate beneficial owner” (UBO), de “politiek prominente persoon / politically exposed person” (PEP) in openbare registers en de melding van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland).
8. Het kantoor is niet gehouden tot bewaring van dossiers gedurende meer dan vijf jaren na aanvang van de uitvoering van de desbetreffende opdracht, of zoveel langer als de wet voorschrijft. Het kantoor behoeft documenten slechts in digitale vorm te bewaren en is niet aansprakelijk voor technische gebreken van het digitale archief.
9. Behoudens een andersluidende wettelijke verplichting of schriftelijke overeenkomst tussen cliënt en het kantoor, zullen de originele stukken aan het einde van de uitvoering van de opdracht geacht worden aan cliënt te zijn verstrekt. Het kantoor behoudt zich retentierecht voor ten aanzien van alle documenten en goederen die hij onder zich heeft, totdat alle door het kantoor aan cliënt in rekening gebrachte bedragen geheel zullen zijn voldaan.

Artikel 5. intellectuele eigendom

1. Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die het kantoor bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen merknamen, adviezen, methodes, checklists, technieken, modellen, systemen, websites, algoritmes, afbeeldingen en computerprogramma’s, alsmede ontwerpen daarvan, komen uitsluitend toe aan de notaris, voor zover deze niet reeds toekomen aan derden. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de notaris is het de cliënt niet toegestaan deze producten van de geest of de vastlegging daarvan op een gegevensdrager op enigerlei wijze te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren of door een derde te laten verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
2. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de notaris is het de cliënt niet toegestaan de inhoud van enig advies, opinie of al dan niet schriftelijke uitingen van het kantoor aan derden ter beschikking te stellen of openbaar te maken, voor zover dit ter uitsluitende beoordeling van de notaris niet noodzakelijk is ter effectuering van het met de opdracht kennelijk beoogde gevolg of deskundige beoordeling van het advies, de opinie of de uiting door een derde.

Artikel 6. tarieven en meerwerk

1. Het kantoor brengt zijn honorarium in rekening op basis van nacalculatie, gebaseerd op de volgens de administratie van het kantoor door de notarissen en de overige medewerkers van het kantoor bestede tijd voor de uitvoering van de opdracht, tenzij tussen cliënt en kantoor voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht schriftelijk een ander honorarium is overeengekomen. Het notariële honorarium bedraagt per 1 januari 2023 tweeëntwintig euro vijftig cent exclusief omzetbelasting voor zakelijke werkzaamheden en twintig euro tweeënzestig cent exclusief omzetbelasting ofwel vierentwintig euro vijfennegentig inclusief omzetbelasting per zes minuten of een gedeelte daarvan voor de registergoed- en familiepraktijk. In afwijking van berekening van het honorarium op basis van nacalculatie, heeft het kantoor het recht om honorarium in rekening te brengen volgens de bij aanvaarding van de opdracht binnen het kantoor gehanteerde tarievenlijst en de tariefsvermelding in de webwinkel. De op enig moment geldende tarievenlijst ligt ter inzage op het kantoor. Het kantoor is niet gehouden vervallen versies van de tarievenlijst ter inzage te geven. In geval de berekening plaatsvindt op basis van nacalculatie, zal het kantoor op verzoek van cliënt een overzicht verstrekken van de aan de opdracht bestede tijd. Reiskosten worden berekend tegen vijftig eurocent per kilometer, exclusief omzetbelasting en exclusief reistijd.
2. Iedere prijsopgave of offerte door het kantoor is slechts van toepassing, indien deze schriftelijk aan de cliënt is gedaan en de desbetreffende opdracht binnen dertig dagen na het uitbrengen van die prijsopgave of offerte door die cliënt aan het kantoor is gegeven. Indien het kantoor al dan niet op of ten gevolge van een verzoek van de cliënt of ter uitvoering van enige wettelijke verplichting meer werkzaamheden dient te verrichten of meer verschotten, kosten en belastingen aan derden dient af te dragen, dan waarin de prijsopgave of offerte kennelijk rekening werd gehouden, is het kantoor gerechtigd dit meerdere zonder nader overleg met de cliënt aan de cliënt in rekening te brengen. Gegeven schattingen van de (totale) kosten zijn indicatief; daaraan kunnen door cliënt geen rechten worden ontleend. In geval bij een offerte of prijsopgave geen nadere specificatie is gemaakt van de door het kantoor te verrichten werkzaamheden, worden de offerte of prijsopgave geacht te zijn gemaakt om uitgaande van de minst gecompliceerde uitgangspunten op de minst gecompliceerde wijze tot de minst gecompliceerde gevolgen te komen. Het kantoor heeft het recht om ook zonder nader overleg meerwerk bij cliënt in rekening te brengen.
3. Naast het honorarium is het kantoor bevoegd alle door hem gemaakte verschotten, kosten en belastingen aan cliënt in rekening te brengen, alsmede om deze bedragen te verhogen met een door het kantoor bij wijze van forfait geschatte vergoeding voor de door de het kantoor in verband met die verschotten, kosten en belastingen te verrichten werkzaamheden. In geval door derden in rekening gebrachte verschotten worden verhoogd na het uitbrengen van een offerte of prijsopgave door het kantoor, is het kantoor ook tijdens de uitvoering van de opdracht gerechtigd deze verhoging aan de cliënt in rekening te brengen.
4. De door het kantoor in rekening gebrachte honoraria, vergoedingen, verschotten en kosten, bepaalde leges uitgezonderd, worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen belast met omzetbelasting naar het alsdan geldende belastingtarief. Een prijsopgave aan ondernemers is exclusief omzetbelasting, tenzij anders wordt aangegeven.
5. Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens een anders luidende, schriftelijke overeenkomst tussen cliënt en het kantoor, kan door het kantoor ook tussentijds worden gedeclareerd, naar keuze van het kantoor al dan niet periodiek.
6. Alle in de voorwaarden genoemde bedragen worden na 1 januari 2023 verhoogd overeenkomstig de inflatiecijfers.

Artikel 7. betaling

1. In geval een opdracht door meerdere cliënten is verstrekt, is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk tot voldoening van alle door het kantoor in rekening te brengen honoraria, vergoedingen, kosten, verschotten en belastingen.
2. Het kantoor heeft het recht om ook voor, tijdens en na de uitvoering van de opdracht al dan niet periodiek gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van honorarium, verschotten en andere kosten gemaakt ten behoeve van cliënt, bij cliënt in rekening te brengen, alsook om van cliënt zekerheidstelling te verlangen voor de voldoening van zijn verplichtingen. Over voorschotten is het kantoor geen rente verschuldigd. Indien en voor zover vorenbedoelde verplichting tot vooruitbetaling op grond van enige wettelijke bepaling zou kunnen worden vernietigd dient daarvoor gelezen te worden, dat het kantoor van de cliënt een depotstorting kan verlangen, alvorens met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden zal worden aangevangen of zal worden voortgezet. Het kantoor is te allen tijde bevoegd de depotstorting aan te wenden ter verrekening met hetgeen het kantoor van de desbetreffende cliënt te vorderen heeft.
3. Cliënt is gehouden de door het kantoor aan hem in rekening gebrachte honorarium, verschotten, kosten en belastingen binnen veertien dagen na dagtekening van de door het kantoor verstrekte afrekening of declaratie aan het kantoor te voldoen door storting op een door het kantoor opgegeven bankrekening, zonder enige aftrek, korting of verrekening en in Nederlandse valuta. Indien het totaal daarvan meer dan vijfhonderd euro bedraagt, alsook indien daarbij of in plaats daarvan door het kantoor aan derden af te dragen of te verrekenen bedragen aan cliënt in rekening worden gebracht, is cliënt gehouden tot betaling voorafgaande aan de aanvang van de uitvoering van de opdracht.
Van het in de beide vorige volzinnen bepaalde, kan slechts worden afgeweken met uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de notaris. In geval van niet of niet tijdige betaling door cliënt zonder zodanige toestemming is cliënt in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.
4. Cliënt is over het te betalen bedrag aan het notariskantoor een rente verschuldigd van één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, die worden gesteld op tenminste tien procent van de hoofdsom.
5. In geval cliënt door het kantoor wordt aangemaand tot betaling, heeft het kantoor bij iedere aanmaning het recht om de kosten van de aanmaning daarbij of daarna bij cliënt in rekening te brengen, met een minimum van vijftig euro, exclusief omzetbelasting.
6. Het kantoor heeft in geval van verzuim van cliënt het recht om de uitvoering van de opdracht en eventuele andere overeenkomsten met cliënt eenzijdig en zonder enige verplichting tot nader overleg geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, zonder tot enige vergoeding van kosten of schade van cliënt gehouden te zijn, alsook om daarnaast aan cliënt een rente in rekening te brengen van een procent per maand over het aan cliënt in rekening gebrachte bedrag voor iedere maand of een gedeelte daarvan die het verzuim van cliënt voortduurt, onverminderd het recht van het kantoor om daarnaast eventueel schadevergoeding te vorderen van cliënt. Deze opschorting laat de betalingsverplichting van cliënt onverlet.
7. Het kantoor kan zijn diensten weigeren aan cliënten, die nalatig zijn in hun betalingsverplichtingen aan het kantoor of aan een andere Nederlandse notaris, dan in artikel 1 genoemd.
8. Alle buitengerechtelijke kosten van het kantoor in verband met de inning van de aan cliënt in rekening gebrachte kosten, zijn geheel voor rekening van cliënt.
9. De door het kantoor te maken kosten en te betalen griffierechten in verband met enige gerechtelijke procedure zijn voor rekening van de cliënt, zelfs indien deze de rechterlijke proceskosten overtreffen, indien en voor zover de procedure is veroorzaakt door een gebleken onterecht handelen of nalaten van de cliënt.
10. Het kantoor is verplicht te voldoen aan de eisen van de Wet tegen witwassen en financiering van terrorisme en kan alle in verband daarmee eventueel te maken kosten bij cliënt in rekening brengen.
11. Het kantoor mag volgens de notariële regelgeving onder hem berustende gelden slechts uitkeren aan degenen die daar volgens de wet recht op hebben.

Artikel 8. reclames

1. Een reclamatie met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het door het kantoor aan de cliënt in rekening gebrachte bedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken, binnen dertig dagen na ontdekking van dit gebrek of eerdere facturering van die werkzaamheden, schriftelijk aan het kantoor te worden kenbaar gemaakt.
2. Een reclame schort de betalingsverplichting van cliënt niet op, behoudens voor zover de notaris uitdrukkelijk, schriftelijk aan cliënt heeft meegedeeld dat hij de reclame gegrond acht.
3. In geval een reclame terecht is, heeft het kantoor de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie van een evenredig deel van het reeds betaalde honorarium.
4. Eventuele klachten over de dienstverlening van het kantoor zullen in eerste instantie in een persoonlijk gesprek tussen de cliënt en de verantwoordelijke notaris besproken worden. Wanneer dit niet leidt tot een oplossing, wordt in tweede instantie de klacht besproken in een persoonlijk gesprek tussen de cliënt en een andere medewerker van het kantoor. De gesprekken maken deel uit van de klachtenprocedure. Wanneer de gesprekken niet leiden tot een oplossing, kan de klacht worden voorgelegd aan de daartoe door de wet aangewezen instanties.
5. Op de dienstverlening van het kantoor is de Klachten- en geschillenregeling Notariaat van toepassing.

Artikel 9. aansprakelijkheid

1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is iedere aansprakelijkheid van het kantoor jegens cliënt beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden ook geen of geen volledige uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor gemaximeerd tot het honorarium dat het kantoor voor de opgedragen werkzaamheid heeft gedeclareerd of nog zal declareren, met een maximum van tweeduizend vijfhonderd euro, inclusief omzetbelasting. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van al dan niet door het kantoor ingeschakelde derden. Bedoelde beperking van aansprakelijkheid is tevens van toepassing voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de opdracht gebruikte apparatuur, software, websites, gegevensdragers, registers, kaartenbakken of andere hulpmiddelen, geen uitgezonderd.
2. Het kantoor voldoet aan de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie voorgeschreven verzekeringsplicht. Kopieën van de geldende polissen met voorwaarden liggen ter inzage op het kantoor.

Artikel 10. door derden aan het kantoor geleverde goederen en diensten

1. Het bepaalde in de artikelen 1, 2, 3 lid 1, 3 lid 3, 3 lid 7, 4 lid 3, 4 lid 5, 5, 7 lid 9, 9 en 10 lid 2 van de voorwaarden is van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten tussen het kantoor en derden, met betrekking tot de door deze derden aan het kantoor geleverde goederen of diensten, met dien verstande dat uitsluitend in de artikelen 1, 2, 3 lid 1, 3 lid 3, 4 lid 3, 4 lid 5, 5 7 lid 9, 9 en 10 lid 2 onder “cliënt” moet worden verstaan: bedoelde derde.
2. De voorwaarden prevaleren boven de door bedoelde derde eventueel gehanteerde algemene voorwaarden, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk anders is geregeld in anders luidende schriftelijke overeenkomsten tussen de notaris en bedoelde derde.

Artikel 11. Koop op afstand; webwinkel

1. Ten aanzien van via de webwinkel gegeven opdrachten is van toepassing het bepaalde in boek 6, titel 5, afdeling 2b van het Burgerlijk Wetboek en, indien toepasbaar, tevens hetgeen overigens is bedoeld in de algemene voorwaarden.
2. De navolgende informatie is van toepassing op de webwinkel:
a. De voornaamste kenmerken van de dienstverlening zijn het geven van de opdracht door de cliënt, het aanleggen van een dossier door het kantoor, het opvragen, ontvangen, verwerken van de door cliënt en door derden aan het kantoor verstrekte gegevens, opslag van de in het derde en vierde lid bedoelde mededelingen in het dossier, de raadpleging door het kantoor van relevante registers, het opstellen van concept-akten met eventuele toelichting, overeenkomstig de standaard-inhoud die door cliënt in de webwinkel of anderszins is aangegeven, zoals vermeld onder de productbeschrijving van de webwinkel, het maken van een afspraak voor de ondertekening van de akten op een kantoor van de notaris met inhoudelijke toelichting, het verstrekken van declaraties en afrekeningen en controle van de op basis daarvan te verrichten betalingen, uitbetalingen op basis van de afrekeningen, het passeren van de akten, de afgifte van afschriften en de eventuele inschrijving in daartoe bestemde registers.
b. De identiteit van de handelaar is het kantoor.
c. Het kantoor is gevestigd aan het Oosteinde 15 te Vriezenveen en kan ook elders kantoor houden.
d. Het telefoonnummer van het kantoor is 0546200220. Het e-mailadres van het kantoor is info@noabernotarissen.nl.
e. De totale prijs van de dienst met inbegrip van alle belastingen is vermeld in de webwinkel, met uitzondering van eventuele inkomstenbelasting, loonbelasting, overdrachtsbelasting, schenkbelasting en erfbelasting. Die belastingen zijn belanggebonden en kunnen slechts worden berekend op basis van de inhoud van de transactie, dus niet vooraf. De overdrachtsbelasting zoals die uit de akte zal blijken, wordt betaald via de kwaliteitsrekening van de notaris.
f. Betaling door cliënt dient plaats te vinden binnen veertien dagen na facturatie, doch uiterlijk bij de ondertekening van de akten. Betalingen inzake onroerend goedtransacties dienen plaats te vinden op uiterlijk de werkdag voorafgaand aan de aktepassering. Indien gebruik gemaakt wordt van de aanbetalingsmogelijkheid van de webwinkel ter verkrijging van een speciale korting op het standaardhonorarium, kan betaling van het notariële tarief uitsluitend plaatsvinden via iDeal, welke betaling is gekoppeld aan de hierna eerst te melden kwaliteitsrekening. Indien om welke reden dan ook de akten niet passeren, wordt van aanbetalingen slechts de daarom niet door het kadaster in rekening te brengen bedragen voor inschrijving aan cliënt gerestitueerd of, bij verdelingen, de helft van het totale voorschot. Declaraties van het kantoor dienen door cliënt te worden voldaan door storting op rekening NL94RABO0192389424 en afrekeningen door storting op kwaliteitsrekening NL96RABO0157908895 of een andere door het kantoor op te geven rekening. Het kantoor zal na opdrachtverlening met het uitdrukkelijke verzoek van cliënt tot nakoming het concept van de akte zo spoedig mogelijk opstellen en binnen dertig dagen na ontvangst van alle benodigde gegevens aan cliënt toezenden, waarna cliënt een afspraak met het kantoor dient te maken voor de ondertekening. Het kantoor is alsdan gehouden de mogelijkheid tot passering van de akte te bieden binnen twee weken of zoveel langer als nodig is voor eventuele royementen van hypotheken en beslagen.
g. Op klachten is het bepaalde in artikel 8 van toepassing.
h. Cliënt heeft in verband met het bepaalde in het derde lid geen wettelijk recht op ontbinding van de opdracht. Indien de verdere uitvoering van de opdracht onmogelijk is geworden, is cliënt gehouden tot betaling van het via de webwinkel overeengekomen bedrag, met overeenkomstige toepassing van hetgeen is vermeld onder f, derde volzin. De reden van de verschuldigdheid is dat notariële werkzaamheden van de via de webwinkel bestelde diensten hoofdzakelijk bestaan uit de voorbereiding van de akten, waarbij het niet passeren van die akte de inspanningen van het kantoor ten behoeve van de cliënt onverlet laten. Reeds met uitvoering van het bepaalde onder a en in het vijfde lid bedoeld opslag wordt de overeenkomst geacht door het kantoor te zijn nagekomen.
i. Cliënt kan zich voor bijstand wenden tot het kantoor. Het betreft toelichting en advisering. Door cliënt aan het kantoor gevraagde advisering die verder gaat dan enkele toelichting, alsmede op verzoek of door toedoen of nalaten van cliënt aangebrachte wijzigingen in de akte, opstellen van eventuele volmachten of wijziging van de datum van aktepassering, kunnen op basis van daaraan te besteden tijd als meerkosten aan cliënt in rekening worden gebracht. Voor advisering kan cliënt zich desgewenst eveneens wenden tot terzake deskundige derden.
j. Van toepassing zijn de gedragscodes, welke zijn gemaakt ter uitvoering van de Wet op het notarisambt.
k. Op waarborgsommen is van toepassing hetgeen daarover is bepaald in de tussen cliënten opgemaakte overeenkomsten van verkoop en koop, met voor hetgeen daarin niet zou zijn geregeld overeenkomstige toepassing van het bepaalde in artikel 12.
l. Op buitengerechtelijke geschillenbeslechting is het bepaalde in artikel 8, vijfde lid, van toepassing.
3. In de webwinkel wordt de opdracht gegeven door gebruikmaking van de knop “bestelling met betalingsverplichting en verzoek en toestemming tot onverwijlde nakoming, waarmee afstand wordt gedaan van het recht op ontbinding”. Door dit uitdrukkelijke verzoek en toestemming wordt door het kantoor geacht onverwijld te zijn begonnen met de uitvoering van de opdracht binnen de wettelijke ontbindingstermijn. In plaats van gebruikmaking van bedoelde knop in de webwinkel, is hetgeen in dit artikel is bepaald van overeenkomstige toepassing op door de cliënt aan het kantoor verstrekte opdrachten aan het kantoor met uitdrukkelijke vermelding dat opdracht wordt gegeven voor een bepaalde, in de webwinkel vermelde dienst en bevestiging van de in de eerste volzin van dit artikellid vermelde tekst van de knop.
4. Opdrachten via de webwinkel worden door de notaris aan cliënt bevestigd via het door cliënt opgegeven e-mailadres. De in het tweede lid vermelde informatie en de in het derde lid bedoelde toestemming en afstanddoening worden daarbij bevestigd.
5. De in het derde en vierde lid bedoelde mededelingen worden door het kantoor in het dossier opgeslagen. Daarmee wordt de overeenkomst door het kantoor geacht geheel te zijn nagekomen, onverminderd de verplichting van het kantoor tot het uitvoeren van hetgeen overigens is vermeld in het tweede lid, zoals door het kantoor aan cliënt is bevestigd, indien en voor zover door cliënt nog gewenst en uitvoerbaar en nog leidende tot de aanvankelijk door cliënt gewenste aktepassering.

Artikel 12. depotstortingen door cliënten

1. Depotstortingen van gelden van cliënten op een rekening van het kantoor, worden door het kantoor gestort op een kwaliteitsrekening. Deze gelden zullen vanaf de storting toebehoren aan degene aan wie deze gelden uiteindelijk dienen te worden uitbetaald.
2. Het kantoor is slechts verplicht tot uitbetaling van de gelden, overeenkomstig een eensluidende betalingsopdracht van de partijen die het depot hebben gestort en de partijen die de depotstorting hebben bedongen, alsook overeenkomstig iedere in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beschikking, indien en voor zover daarin de notaris tot betaling wordt verplicht.
3. Het kantoor is slechts gehouden rente te vergoeden over het in depot gehouden bedrag, indien deze rente een bedrag van honderd euro te boven gaat, onverminderd het bepaalde in de beroepsregels voor het notariaat. De rente is gelijk aan de in het onderhavige geval aan het kantoor op diens kwaliteitsrekening ontvangen rente.
4. Het kantoor is geheel vrij in de wijze van belegging of herbelegging van de in depot gegeven gelden, zonder dat enig overleg met de in het tweede lid bedoelde partijen noodzakelijk is en zonder aansprakelijk te zijn voor enige waardevermindering.
5. Het kantoor heeft te allen tijde het recht alle door het kantoor in rekening te brengen bedragen met de depotgelden te verrekenen. Het kantoor heeft het recht voor de bewaring en administratie van de depotgelden honorarium en eventuele verschotten in rekening te brengen, welke in eerste instantie zullen worden verrekend met de in het derde lid bedoelde rente.

 

Heeft u vragen?

Bel dan met ons. Wij helpen u graag met het beantwoorden van alle vragen.