Erfenis
Jouw dierbare is overleden en je erft van hem of haar. Dan komt er veel op je af. De uitvaart moet worden geregeld en op papier moet alles weer op orde komen. Is er geen weduwe, dan moeten abonnementen worden stopgezet, de woning ontruimd, belastingaangiften worden gedaan en bankrekeningen opgeheven. In die moeilijke periode kan Noaber notarissen veel voor jeu regelen Na een persoonlijk gesprek wordt uitgezocht wie erfgenamen zijn: weduwe, kinderen of anderen. Er kunnen legaten zijn gemaakt. Is er geen testament, dan wijst de wet hen aan. Eenmaal aangewezen staat de erfgenaam voor de keuze om de nalatenschap zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Op die keuze kan niet meer worden teruggekomen.

zuiver aanvaarden
Zuiver aanvaarden kan door middel van een verklaring, maar ook door zich “als erfgenaam te gedragen”. Pas daarvoor op! Want wie zuiver aanvaardt krijgt zijn aandeel in de bezittingen, maar ook in de schulden.

beneficiair aanvaarden
Dat kan alleen via een officiële verklaring bij de rechtbank. De erfgenaam wordt dan niet verder aansprakelijk voor schulden, dan er bezittingen zijn. Is beneficiair aanvaard, dan wordt een officiële boedelafwikkeling verplicht. Dat leidt tot hogere kosten. Minderjarige erfgenamen kunnen alleen beneficiair aanvaarden of – met toestemming van de rechter – verwerpen. Die regels gelden ook bij curatele en beschermingsbewind.

verwerpen
Ook dat kan alleen via een officiële verklaring bij de rechtbank. Voor niet bij testament benoemde erfgenamen komen dan hun kinderen in de plaats.

executele
Als in het testament een executeur is aangewezen, dan mag deze als enige de nalatenschap afwikkelen.

verklaring van erfrecht
De benodigde verklaringen kan je bij Noaber notarissen laten opstellen. Op basis daarvan zal een verklaring van erfrecht worden gemaakt. De samen aangewezen erfgenaam of executeur kan daarmee bij de bank aantonen dat hij bevoegd is. Ook kan met de verklaring van erfrecht onroerend goed bij het kadaster op naam van de weduwe of andere erfgenamen worden gezet.

 

boedelafwikkeling
Hieronder wordt onder andere begrepen: het inventariseren van aanwezige bezittingen en schulden, het opzeggen van abonnementen, het opstellen en indienen van de aangiften voor inkomstenbelasting en erfbelasting, betaling van schulden en belastingen, de afgifte van eventuele legaten, het beheer en de opzegging van bankrekeningen en het vaststellen van het bedrag van ieders erfdeel. Met een boedelvolmacht kunnen de erfgenamen alles aan één of meer anderen overlaten, bijvoorbeeld aan een andere erfgenaam of aan de onpartijdige notaris.

Dat kan voor onderdelen, maar ook voor het geheel: alles in overleg. Meestal moet nog de eindaangifte Inkomstenbelasting worden gedaan. Zijn er legaten gemaakt, dan moeten die worden afgegeven. Boedelafwikkeling kost tijd. Aan de erfgenamen moet verantwoording worden afgelegd. Sommige erfenissen zijn ergernissen. De afwikkeling kan je voor lastige problemen stellen. Een goede oplossing kan zijn de afwikkeling over te laten aan Noaber notarissen. Alles kan geregeld worden: de belastingaangiftes, betalen van rekeningen, verkoop van het huis en opheffing van bankrekeningen. Na afloop ontvangt je de verantwoording en het aan jou toekomende bedrag. Minder kan ook, bijvoorbeeld alleen de verklaring van erfrecht, al dan niet met de aangifte erfbelasting (successierecht) en advies en begeleiding met het opstellen van berekeningen.

erfbelasting (successierecht)
Wordt meer geërfd dan de belasting-vrijstelling, dan is het verplicht aangifte erfbelasting te doen. De notaris is daarin gespecialiseerd.

verdeling
Als alles is geregeld, wordt het restant verdeeld onder de erfgenamen.Komt onroerend goed toe aan een ander dan de weduwe, dan is een akte van verdeling nodig. Medewerking van alle erfgenamen is daarvoor nodig. Bij grote boedels of als een bedrijf wordt voortgezet, kunnen vaak ook voorschotten worden uitgekeerd. De positie van de weduwe kan tegenwoordig beter worden vastgelegd, dan is vermeld in al wat oudere testamenten. In de testamenten worden de onderlinge verhoudingen en bedragen dan ook voor toekomstige belastingheffingen zo goed mogelijk vastgelegd.