Oprichting Stichting

410,00

Samen sta je sterk met werkbare statuten als basis. Noaber notarissen helpt je aan een democratische vereniging of een slagvaardige stichting.

Category:

Beschrijving

Wil je alleen of met anderen iets goeds organiseren voor de gemeenschap om je heen, zonder meteen aansprakelijk te worden als zaken anders lopen dan gedacht, dan kan Noaber notarissen je helpen een stichting op te richten. In de statuten worden de door jou gewenste controlemechanismen op maat geregeld. De financiën zijn dan keurig afgezonderd en controleerbaar. Dat is van belang als je subsidies en donaties wilt krijgen. Ook de continuïteit van jouw goede initiatief wordt beter gewaarborgd, omdat deze niet alleen maar afhankelijk is van jouw persoon. In het bestuur van de stichting kan je worden opgevolgd door nieuwe vrijwilligers, compleet met inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De stichting heeft niet tot doel om winst te maken. Zou zij dat echter doen, dan blijft de winst eigendom van de stichting.

 

stichting of vereniging

Samen sta je sterk met werkbare statuten als basis. Noaber notarissen helpt je aan een democratische vereniging of een slagvaardige stichting. Een vereniging heeft leden; een stichting niet. Dit is de basis voor een heldere taakverdeling en financiële continuïteit. Ieders verantwoordelijkheid ligt vast en een aansprakelijkheidsverzekering kan worden afgesloten. En een goed doel met deugdelijk financieel beheer is een belangrijke voorwaarde voor subsidiegevers, sponsors en andere donateurs.

 

Voor jouw BV kan door middel van een “stichting administratiekantoor” met speciale statuten een splitsing worden gemaakt in zeggenschap en economisch belang. Dat kan van praktisch nut zijn voor bedrijfsopvolging binnen of buiten jouw familie. Een dergelijke stichting geeft certificaten van aandelen uit. “Certificering” wordt vooral gebruikt in concernverband, maar kan ook voor ander vermogen worden toegepast.

 

Als de belangen groter worden en de structuren complexer, kunnen wij jouw vereniging of stichting daar creatief op af stemmen, overeenkomstig jouw wensen. Wij hebben ervaring met het opzetten van functionerende structuren voor jouw parkreglement, vereniging van eigenaars, coöperatie, bedrijvenparkmanagement, onderwijs, zorg, enzovoort.]

wat is een stichting?

Jouw werk voor het goede doel of prachtige evenement wil je goed gescheiden houden van je eigen zaken. Doe je alles zoals het hoort, dan word je niet persoonlijk aansprakelijk als het fout zou aflopen. En heb je een opvolger gevonden, dan wil je de verantwoordelijkheid zonder onderbreking kunnen overdragen. Dan is een stichting precies wat je nodig hebt.

 

Met één of meer anderen zit je in het bestuur. meestal bestaat een bestuur uit drie personen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Jullie bepalen samen alles en kunnen voor de stichting een bankrekening openen en namens de stichting verplichtingen aangaan. Het bestuur bepaalt zelf wie er in zitten.

 

Bij de oprichting worden ook de statuten van de stichting opgesteld. Daarin staan de rechten en verplichtingen van het bestuur.

 

De meeste stichtingen hebben een goed doel, maar een stichting kan ook als commercieel vehikel worden gebruikt.

bij het tekenen van de akte

Je krijgt van de notaris een officieel afschrift van de oprichtingsakte mee (met daarin de statuten). Die heb je nodig als je voor de stichting een bankrekening wilt openen. Als je dat wenst, mailen wij de akte ook aan alle bestuurders. Na inschrijving in het handelsregister mailen wij je een uittreksel toe. Dat duurt enkele dagen.

 

extra’s

De meeste stichtingen hebben een goed doel, maar een stichting kan ook als commercieel vehikel worden gebruikt.

 

TIP Een stichting met een algemeen goed doel kan bij de belastingdienst Eindhoven de status van  Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI) aanvragen. In de statuten moet dan staan dat als de stichting zou worden ontbonden, alles wat er over is aan een soortgelijke ANBI-instelling moet toekomen. Het toekennen van de ANBI-status is in de loop van de tijd steeds moeilijker geworden. Een ANBI kan belastingvrij schenkingen, erfenissen en legaten ontvangen.

 

De zittingsduur voor een bestuurder is onbepaald. In de statuten kan je echter op laten nemen dat het bestuur rouleert. Met een rooster wordt het periodieke aftreden geregeld. Zittingsperiodes van drie of vier jaar zijn daarbij gebruikelijk. Meestal mogen afgetreden bestuurders onbeperkt herkozen worden.

 

Wil de stichting onroerend goed aankopen of verkopen, dan kan dat slechts als het in de statuten wordt bepaald. Je kunt er voor kiezen dat toe te staan of om de stichting te beschermen tegen dergelijke ingrijpende handelingen.

 

Meestal wordt er voor gekozen de stichting te beschermen tegen garantstelling voor schulden van andere personen.

 

Wil je zelf bepalingen opstellen of extra regelingen laten opnemen, zoals onroerend goed kunnen kopen, een rooster van aftreden, een dagelijks bestuur of certificeringsbepalingen, informeer dan bij de notaris wat dat kost. Opnemen van de ANBI-bepaling is GRATIS.

 

De naam die je voor jouw stichting kiest, mag niet al door een ander in gebruik  zijn, anders leidt dat tot extra werk.

 

TIP Controleer of de naam die je kiest al bestaat door maximaal twee trefwoorden in te voeren op https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp

 

TIP Heeft de stichting (ook) een bedrijf, dan kan zij BTW-ondernemer worden. Zij moet dan BTW rekening officieel factureren en in brengen over door haar te verrichten leveringen en diensten, maar mag ook de aan haar in rekening gebrachte BTW aftrekken. Krijgt een stichting veel donaties en subsidies, dan kan soms meer BTW worden teruggekregen dan er moet worden afgedragen.