[PAKKET] Verdeling + Royement + Hypotheek

Met dit totaalpakket zijn je hypotheek, verdeling en royement gewoon goed geregeld.

Categories: , ,

Beschrijving

Wie samen iets heeft, een bedrijf, een nalatenschap of een onroerende zaak, moet voortdurend rekening houden met elkaar. Jullie zijn “deelgenoten”. Heb je een echtscheiding aangevraagd, hebben jullie samen geërfd, treedt een zakenpartner terug uit de gezamenlijke onderneming of zit je als zakenpartners niet meer op één lijn, dan zullen jullie willen dat de gemeenschappelijke goederen en schulden worden verdeeld. Steeds vaker is de verdeling van de schulden een probleem. Soms moet er tussen de deelgenoten worden onderhandeld. Bedrijfsopvolging heeft zijn eigen bijzonderheden. Noaber notarissen kan in veel gevallen helpen met het vinden van een creatieve oplossing.

 

Als alles duidelijk is, kan daarvan een overeenkomst worden opgesteld, waar je elkaar aan kan houden, bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant. Bij scheidingen kan Noaber notarissen de verdelingsakte voordelig en snel voor je regelen ter uitvoering van het convenant van jullie advocaat of scheidingsbemiddelaar. Is er zo’n overeenkomst, dan kunnen eenvoudige verdelingen voordelig aangevraagd worden via Noaber Productnotaris. Ieder krijgt wat hem of haar toekomt.

 

Verdeling

Wat van je samen is, kan worden verdeeld, bijvoorbeeld als je samen erfgenaam was, na een echtscheiding of afscheid van jouw compagnon. De wet noemt een “onverdeelde boedel” “gemeenschap”. Als Noaber notarissen dat voor jouw onroerende zaken in de akte vastlegt, wordt ook gelet op andere goederen en schulden. Verdelen kan op meer manieren en met of zonder mogelijkheden tot correctie in de toekomst.

 

Jullie bepalen zelf in hoeverre je elkaar wil loslaten. Noaber notarissen brengt het evenwicht.

 

Voor de verdeling van een woning, bedrijfsgebouw of grond is een notariële akte nodig. Op basis daarvan wordt het Kadaster bijgewerkt. Voor de akte moet de notaris van alles onderzoeken: de tussen de deelgenoten gemaakte afspraken, de juridische status van het perceel, wie precies de bevoegde partijen zijn en hoe de eventuele overbedeling wordt betaald.

 

Jouw ex

Als je elkaar los moet laten, wil je ook financieel ieder je eigen weg gaan. Wat jullie samen hebben willen jullie verdelen, zowel de bezittingen als de schulden. Voor de verdeling van schulden is het akkoord van schuldeisers nodig. Hypotheekbanken worden daar steeds terughoudender over.

 

Hebben jullie een eigen huis of ander onroerend goed, dan maken wij je akte van verdeling, om de nieuwe situatie ook in het kadaster vast te leggen. Als niet alle betrokkenen meteen uitbetaald kunnen worden,  kan eventueel aanbiedingsregeling, winstdelingsregeling of fiscale glijclausule uitkomst bieden.

 

Niet alleen de verdeling, maar ook over eventuele kinderen, huisvesting en pensioenen moeten afspraken worden gemaakt. Aan Noaber notarissen kan je vragen jullie te helpen met het maken van een ouderschapsplan. Moet er alimentatie betaald worden voor elkaar of de kinderen?

 

Jullie bepalen zelf wat je wilt. Waren jullie getrouwd of als partner geregistreerd, dan kan je ons vragen te zorgen voor jullie scheidingsconvenant. Het echtscheidingsverzoek laten wij daarna via een advocaat indienen bij de rechtbank. Als jullie al een convenant heeft gemaakt of jullie scheiding al bij de rechtbank wordt behandeld, verzorgen wij de daarbij passende akte van verdeling.

 

Voor de scheiding via de rechter hebben wij uitstekende contacten met meerdere, betrouwbare advocaten. Wij weten welke advocaat goed bij jullie zal passen. Indien nodig kunnen wij voor jullie laten uitrekenen welke alimentatie in jullie situatie passend is, zowel voor jullie kinderen als tussen jou en je partner.

 

Als jullie er samen niet meer uit zouden komen, kan Noaber notarissen jullie deskundig terzijde staan met bemiddeling of mediation.

 

Scheiden en wat dan verder

Elke scheiding doet pijn, of je getrouwd was of niet. Na de scheiding moeten jullie allebei weer verder.

In een convenant zullen jullie je onderlinge afspraken over verdeling van goederen en schulden, huisvesting, al dan niet te betalen alimentatie, aanspraken op pensioen en – indien van toepassing – een ouderschapsplan hebben vastgelegd. Voor de nieuwe situatie moeten passende regelingen worden getroffen: meer dan alleen de verkoop of de akte van verdeling van jullie huis.

 

kinderen

Hebben jullie kinderen, met een vorige of nieuwe partner, dan zullen zij bij jouw overlijden van je erven. In verband met jouw bijzondere situatie zal je daarbij keuzes dienen te maken. Jou testament wordt daarom voor jou op maat gemaakt.

Hoe wordt de huisvesting van jouw eventuele nieuwe partner geregeld? Voor wie zijn jouw inboedel en auto? Hoe en wanneer worden de overige goederen en geld verdeeld? En wil je iemand als “executeur” aanwijzen, die na jouw overlijden alles zal regelen en met welke bevoegdheden?

 

De persoonlijke verstandhoudingen zijn de basis voor jouw testament. Zijn je kinderen nog minderjarig, dan is voogdij van belang. En wie beheert hun erfenis? Regel je niets, dan heeft jouw ex het beheer en genot van hun erfenis.

Omdat kinderen recht hebben op een minimale (legitieme) portie, zal daar in jouw testament rekening gehouden moeten worden. Eventuele (latere) echtgenoten van jouw kinderen – de “koude kant” – zal je niet rechtstreeks willen laten mee-erven. Je kan regelen dat jouw ex niet indirect van jou zal erven, via jouw kinderen.

 

nieuwe partner

Met jouw eventuele nieuwe partner wil je duidelijke afspraken maken over de bekostiging van jouw gemeenschappelijke huishouding en  de gevolgen van het einde van jouw relatie door overlijden of eerder. Je hebt zelf ervaren hoe belangrijk dat is. Deze afspraken worden opgenomen in jouwuw samenlevingsovereenkomst of huwelijkse voorwaarden.

Gezamenlijke goederen kunnen via het samenlevingscontract aan de langstlevende worden toegedeeld. Overlijd je ongehuwd (en zonder geregistreerd partnerschap), dan erft jouw partner slechts privégoederen van jou als je dat regelt in een testament.

 

wilsonbekwaamheid

Nu al kan je met een algemene volmacht of levenstestament regelen wie jouw zaken zal mogen waarnemen, als je dat bij leven mogelijk zelf niet meer zou kunnen.

 

geen partner en geen kinderen

Als je zonder echtgenoot en afstammelingen overlijdt, erven je eigen ouders, broers en zusters of eventuele verdere familie. Ook daarin kan je verandering brengen met een goed doordacht testament, waarin jouw eigen ideeën worden vastgelegd.

 

Noaber notarissen heeft voor jou de oplossing die het beste past bij jouw keuzes.

Wij nodigen je van harte uit jouw persoonlijke wensen met ons te komen bespreken.]

 

 

Hypotheek

Jullie zij uit elkaar gegaan en één van jullie krijgt het huis. Waren jullie getrouwd, dan is dat al afgesproken in jullie echtscheidingsconvenant. Nu moet het nog officieel gemaakt worden bij de notaris.
Jullie hypotheekbank kon daar niet in meegaan of je hebt ergens anders betere voorwaarden gevonden voor je hypotheek. Door de hypotheek krijgt de bank een betere positie dan een gewone schuldeiser.]

 

 

Jullie zij uit elkaar gegaan en één van jullie krijgt het huis. Waren jullie getrouwd, dan is dat al afgesproken in jullie echtscheidingsconvenant. Nu moet het nog officieel gemaakt worden bij de notaris.

Jullie hypotheekbank kon daar niet in meegaan of je hebt ergens anders betere voorwaarden gevonden voor je hypotheek. Door de hypotheek krijgt de bank een betere positie dan een gewone schuldeiser.

 

Als er een overwaarde was, wordt meteen de uitkoopsom betaald.

Het geld komt uit de nieuwe hypotheek. Daarmee worden de aflossing, de eventueel meteen bij de verdeling te betalen overbedeling, kosten en belastingen betaald. De notaris stuurt aan jullie beiden een afrekening.

 

De leveringsakte wordt ingeschreven in het Kadaster. Daardoor gaat de eigendom over op één van jullie alleen. Die krijgt een afschrift per post nagestuurd, waarop de datum en nummer van inschrijving in het register zijn vermeld. Dat wordt het nieuwe eigendomsbewijs.

 

TIP Zijn er minderjarige kinderen, denk dan aan het verplichte ouderschapsplan.

 

TIP Zijn er kinderen, denk dan aan speciale testamenten.

 

hypotheek

Door de hypotheek krijgt de bank een betere positie dan een gewone schuldeiser.

 

– FEIT: voor aftrekbaarheid van de rente op de vanaf 2013 geleende gelden voor de eigenwoningschuld (de hypotheek van de koper), is aflossing in 30 jaar verplicht gesteld door middel van annuïteiten

– hypotheekstelling door verkrijger (met toestemming van eventuele echtgenoot of geregistreerde partner), zodat de hypotheekverstrekker minder risico loopt en daarom een groot bedrag tegen een relatief lage rente kan uitlenen: de hypotheekverstrekker krijgt een betere positie dan een gewone schuldeiser, en wel op de volgende vier manieren; niet bij iedereen bekend, maar het staat in vrijwel alle hypotheekakten:

– – I. de administratie van de hypotheekverstrekker is volledig bewijs, tenzij je tegenbewijs levert: de hypotheekverstrekker maakt het zich zelf gemakkelijk door deze omkering van de bewijsregels

– – II. de hypotheek wordt ingeschreven bij het kadaster, zodat de hypotheekverstrekker geen risico loopt als het huis een andere eigenaar krijgt: als de schuldenaar niet betaalt wordt het huis door de hypotheekverstrekker verkocht, wie ook de eigenaar is: het huis glijdt de hypotheekverstrekker niet door de vingers

TIP Vandaar ook dat de hypotheek van de verkoper bij de levering moet worden geroyeerd.

– – III. als het verkeerd gaat, wordt het huis door de hypotheekverstrekker geveild; uit de verkoopopbrengst wordt eerst de hypotheekverstrekker afgelost, ten hoogste voor wat je dan schuldig bent en ten hoogste voor het bedrag dat in de akte is genoemd, dat laatste maximumbedrag vermeerderd met het in de akte genoemde opslag-bedrag voor eventuele renteachterstanden en kosten: de hypotheekverstrekker krijgt als eerste zijn geld

TIP een hoger inschrijvingsbedrag maakt het voor jou lastiger om later hypothecair geld te lenen bij een andere, tweede hypotheekverstrekker

TIP voor het geven van een tweede hypotheek aan een andere, tweede hypotheekverstrekker is schriftelijke toestemming nodig van de eerste hypotheekverstrekker

– – IV. toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de hypotheekverstrekker, waaronder bepalingen die je verplichten de waarde van de woning op peil te houden; onder andere is daarom schriftelijke toestemming van de hypotheekverstrekker nodig om de woning te verhuren, te verbouwen, een andere bestemming te geven, onderdelen weg te nemen of slecht te beheren; als je volgens de rechter de woning niet goed beheert, mag de hypotheekverstrekker dat gaan doen op jouw kosten

TIP bij overtreding wordt de lening opeisbaar; pas dus op en vraag bij twijfel om toestemming

– eventuele nationale hypotheekgarantie (NHG): Als bij onverhoopte veiling de woning te weinig oplevert, betaalt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen het tekort aan de hypotheekverstrekker. Die loopt daardoor minder risico en kan je een lagere rente bieden. De lagere rente weegt doorgaans ruimschoots op tegen de door de hypotheekverstrekker voor de NHG aan koper in rekening te brengen administratiekosten.

 

 

normale voorbereidingstijd

5 weken

 

extra’s

– Horen er meerdere kadastrale percelen bij het huis, dan kost ieder extra perceel extra onderzoekswerk.

– Zit er nog een hypotheek of inschrijving daarvan op het huis, dan toestemming van de bank nodig (voor verdeling en schuldoverneming – “ontslag hoofdelijkheid”). Die kan je zelf aanvragen, of je kan ons vragen dat voor je te doen. Als de bestaande hypotheekgeheel dient te verdwijnen zullen wij voor de doorhaling bij het kadaster moeten zorgen.

– Is er geen echtscheidingsconvenant of bij de opdrachtverstrekking berekening van de overbedeling aanwezig, dan kan je ons verzoeken die berekening voor jullie te maken op basis van de WOZ-waarde, de hypotheekschuld en andere, door jullie zelf aan te leveren gegevens.

– Is een andere notaris betrekken bij de uitbetaling van de gelden wegens daar op de zelfde dag te tekenen akten, dan moet dat via een speciale procedure op elkaar worden afgestemd.

 

De voorbereidingstijd van dit product is ongeveer 5 weken