Oprichting Vereniging

410,00

Samen in de club geeft gedeelde verantwoordelijkheid, maar volledige aansprakelijkheid van wie het allemaal heeft geregeld

Category:

Beschrijving

Samen in de club geeft gedeelde verantwoordelijkheid, maar volledige aansprakelijkheid van wie het allemaal heeft geregeld. Komt de gang er eenmaal in, dan wordt het hoog tijd om het papierwerk in orde te maken en door Noaber notarissen de statuten van de vereniging in een akte vast te laten leggen, ook als je speciale wensen heeft. De taken en verantwoordelijkheden van de leden en het bestuur worden op een rijtje gezet. Ook wordt het bestuur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wie dat wil kan terugvinden wie namens de vereniging mag handelen.

 

stichting of vereniging

Samen staat je sterk met werkbare statuten als basis. Noaber notarissen helpt je aan een democratische vereniging of een slagvaardige stichting. Een vereniging heeft leden; een stichting niet. Dit is de basis voor een heldere taakverdeling en financiële continuïteit. Ieders verantwoordelijkheid ligt vast en een aansprakelijkheidsverzekering kan worden afgesloten. En een goed doel met deugdelijk financieel beheer is een belangrijke voorwaarde voor subsidiegevers, sponsors en andere donateurs.

 

Als de belangen groter worden en de structuren complexer, kunnen wij jouw vereniging of stichting daar creatief op af stemmen, overeenkomstig jouw wensen. Wij hebben ervaring met het opzetten van functionerende structuren voor jouw parkreglement, vereniging van eigenaars, coöperatie, bedrijvenparkmanagement, onderwijs, zorg, enzovoort.

 

wat is een vereniging?

Hebben jullie met z’n allen jou naar voren geschoven om de leiding van de club op je te nemen, dan wil je dat goed gescheiden houden van je eigen zaken. Doe je alles zoals het hoort, dan word je niet persoonlijk aansprakelijk als het fout zou aflopen. En heb je een opvolger gevonden, dan wil je de verantwoordelijkheid zonder onderbreking kunnen overdragen. Dan is een vereniging precies wat jullie nodig hebben.

 

Met één of meer anderen zit je in het bestuur. meestal bestaat een bestuur uit drie personen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Jullie bepalen samen alles en kunnen voor de stichting een bankrekening openen en namens de stichting verplichtingen aangaan. De leden bepalen wie in het bestuur zitten.

 

Bij de oprichting worden ook de statuten van de vereniging opgesteld. Daarin staan de rechten en verplichtingen van het bestuur en de leden.

 

Wil je zelf bepalingen opstellen of extra regelingen laten opnemen, zoals onroerend goed kunnen kopen, een rooster van aftreden, een dagelijks bestuur of certificeringsbepalingen, informeer dan bij de notaris wat dat kost. Opnemen van de ANBI-bepaling is GRATIS.

 

bij het tekenen van de akte

De akte moet door ten minste twee oprichters worden getekend. Je krijgt van de notaris een officieel afschrift van de oprichtingsakte mee (met daarin de statuten). Die heb je nodig als je voor de vereniging een bankrekening wilt openen. Als je dat wenst, mailen wij de akte ook aan alle bestuurders. Na inschrijving in het handelsregister mailen wij je een uittreksel toe. Dat duurt enkele dagen.

 

extra’s

De meeste verenigingen zijn er in het belang van de leden.

 

TIP Een vereniging met een algemeen goed doel, dus niet gericht op de belangen van de leden, kan bij de belastingdienst Eindhoven de status van  Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI) aanvragen. In de statuten moet dan staan dat als de vereniging zou worden ontbonden, alles wat er over is aan een soortgelijke ANBI-instelling moet toekomen. Het toekennen van de ANBI-status is in de loop van de tijd steeds moeilijker geworden. Een ANBI kan belastingvrij schenkingen, erfenissen en legaten ontvangen.

 

De zittingsduur voor een bestuurder is onbepaald. In de statuten kan je echter op laten nemen dat het bestuur rouleert. Met een rooster wordt het periodieke aftreden geregeld. Zittingsperiodes van drie of vier jaar zijn daarbij gebruikelijk. Meestal mogen afgetreden bestuurders onbeperkt herkozen worden.

 

Wil de vereniging onroerend goed aankopen of verkopen, dan kan dat slechts als het in de statuten wordt bepaald. Je kunt er voor kiezen dat toe te staan of om de vereniging te beschermen tegen dergelijke ingrijpende handelingen.

 

Meestal wordt er voor gekozen de vereniging te beschermen tegen garantstelling voor schulden van andere personen.

 

Wil je zelf bepalingen opstellen of extra regelingen laten opnemen, zoals onroerend goed kunnen kopen, een rooster van aftreden, een dagelijks bestuur of federatiebepalingen, informeer dan bij de notaris wat dat kost. Opnemen van de ANBI-bepaling is GRATIS.

 

De naam die je voor jullie vereniging kiest, mag niet al door een ander in gebruik  zijn, anders leidt dat tot extra werk.

 

TIP Controleer of de naam die jullie kiezen al bestaat door maximaal twee trefwoorden in te voeren op https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp.]

TIP Heeft de vereniging (ook) een bedrijf, dan kan zij BTW-ondernemer worden. Zij moet dan BTW rekening officieel factureren en in brengen over door haar te verrichten leveringen en diensten, maar mag ook de aan haar in rekening gebrachte BTW aftrekken. Krijgt een vereniging veel contributie, donaties en subsidies, dan kan soms meer BTW worden teruggekregen dan er moet worden afgedragen.