2 testamenten

 

Geen testament?
Je bezittingen en schulden zijn na je overlijden voor je erfgenamen. Hebben jullie geen testamenten, dan bepaalt de wet wie dat zijn: je echtgenote (m/v) en kinderen. De kinderen moeten als schuldeisers op het bedrag van hun portie wachten, tot je echtgenote hertrouwt of ook overlijdt. Tot dan is alles voor jouw echtgenote. Vóór 2003 opgemaakte “Langstlevendentestamenten” waren meestal alleen maar daar op toegespitst.

Wel testamenten!
Dat jouw echtgenote alles krijgt, zal ook nu nog helemaal uw bedoeling zijn. Met moderne testamenten kan je bovendien voorkomen dat jouw echtgenote al bij hertrouwen met de kinderen af moet rekenen. Zonder testament zullen jullie kinderen haar kunnen beperken in haar beslissingen. Zijn jullie kinderen nog minderjarig en overlijden jullie beiden, dan kunnen jullie in je testamenten zelf bepalen wie als voogd voor hen zal zorgen en wie hun erfenis zal beheren. Anders wijst de rechter de voogd aan. Het beheer over de erfenis kan je eventueel laten doorlopen tot na de meerderjarigheid van je kinderen.  In bijna alle testamenten wordt tegenwoordig bepaald dat erfenissen niet zullen toekomen aan mogelijke ex-echtgenoten van je kinderen. (uitsluiting van de “koude kant”)

Besparing van erfbelasting
Laat je meer na dan is vrijgesteld van erfbelasting (= successierecht; vrij is € 20.616 per kind of kleinkind), dan moet jouw echtgenote die belasting betalen over de porties van jullie kinderen. Heb je bijvoorbeeld twee kinderen en een mooie woning met weinig hypotheek, dan kan de erfbelasting bij het eerste overlijden meteen al vele duizenden euro’s bedragen. Met testamenten kan die belasting worden uitgesteld tot het laatste overlijden van jullie beiden. Voor die situatie heeft Noaber notarissen voor jullie speciale testamenten ontwikkeld: een verbeterde versie van de sinds 2010 elders veel toegepaste oplossingen. De fiscaal optimale regeling hangt af van de samenstelling van jullie familie en van uw vermogen. Bij het laatste overlijden besparen de kinderen nog meer belasting als via het testament van hun eerst overleden ouder rente aan hun porties wordt toegevoegd. Met goed doordachte testamenten helpen jullie je nabestaanden met een goed geregelde onderlinge verhouding en een zo laag mogelijke belastingheffing.

Als je overlijdt is er wettelijk al veel geregeld tussen uw echtgenoot of partner en kinderen, maar nog niet alles is optimaal voor uw persoonlijke situatie. En wat als de laatste overlijdt? Niet alleen in de onderlinge verhouding, maar ook voor de belasting wil je goed zitten. Noaber notarissen stelt voor jullie het juiste testament op.

Jullie situatie; wettelijke verdeling

Jullie testamenten van vóór 2003
Hadden jullie vóór 2003 testamenten gemaakt, dan zijn dat meestal zogenaamde ‘testamenten op de langstlevende’. Deze testamenten worden ook wel ‘wettelijke verdeling’ -testamenten genoemd. Bij het eerste overlijden vormt de helft van jullie gezamenlijke vermogen de nalatenschap (als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd). De andere helft blijft van de langstlevende. De nalatenschap wordt vervolgens in gelijke delen verdeeld tussen de langstlevende en de kinderen. De langstlevende wordt eigenaar van alle goederen en de kinderen krijgen een vordering op de langstlevende ter grootte van hun kindsdeel. Dit wordt ook wel het erfdeel ‘op papier’ genoemd. Normaal kunnen de kinderen hun deel pas opeisen als de langstlevende overleden is, maar soms ook in andere gevallen. Wanneer de kinderen bij het eerste overlijden hun erfdeel op papier krijgen, moet in de meeste gevallen erfbelasting (vroeger genaamd successierecht) betaald worden. De langstlevende is degene die deze belasting voor de kinderen moet betalen! Het is de vraag of jullie dit wel willen. Zie hierna onder ‘Tweetraps-testament’.

Uitsluitingsclausule
Wanneer jullie kinderen van jullie erven, zullen jullie mogelijk willen dat dit uitsluitend voor jullie ‘eigen’ kinderen is. In het geval dat één van jullie kinderen ooit in een echtscheiding terecht zou komen, kan de ex-partner in bepaalde situaties aanspraak maken op jullie erfenis! Door in jullie testament een uitsluitingsclausule op te nemen, voorkomen jullie dat de ‘koude kant’ er met jullie erfenis vandoor gaat.

Voogdij
Zijn jouw kinderen minderjarig? Bij testament kunnen jullie een of meer voogden aanwijzen, die voor je kinderen kunnen zorgen als jullie beiden zouden overlijden voordat jullie kinderen meerderjarig zijn.

Opeten van je vermogen
Wie zorg thuis krijgt of in een verpleeghuis woont, kan de kosten via de WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning) of de nieuw ingevoerde WLZ (Wet langdurige zorg, voorheen de AWBZ), laten betalen. Daar tegenover wordt tot een bepaald maximum een eigen bijdrage gevraagd, gebaseerd op jouw inkomen. Enkele jaren geleden is een extra eigen bijdrage ingevoerd van per jaar tot 4,39 % van jouw vermogen in box 3, waardoor uw vermogen dus extra meetelt. Het “opeten” van het eigen vermogen is daarmee terug van weggeweest. Samen met de notaris kan je een inschatting maken of je getroffen zult worden door de extra eigen bijdrage en of je wellicht nu of in de toekomst uw vermogen moet gaan opeten. Zorgkosten-planning kan je helpen de eigen bijdrage zo laag mogelijk te houden.

Door op tijd je vermogen te verlagen, zal mogelijk ook jouw eigen bijdrage lager worden. De notaris kan je helpen jouw testamenten zo aan te passen dat je zo veel mogelijk het opeten van jouw vermogen voorkomt. Ook kan je je laten informeren over de voordelen van het schenken (soms op papier) aan de kinderen.

Tweetraps-testament
Bij het eerste overlijden moet de langstlevende de erfbelasting voor de kinderen betalen. Dit bedrag kan fors zijn en moet binnen afzienbare tijd na het overlijden betaald worden. De vraag is of de langstlevende dit geld wel beschikbaar heeft! In de meeste situaties zit het vermogen vast in de woning. Is het bedrag wel beschikbaar, dan is het maar de vraag of de langstlevende dit wel hiervoor wil aanwenden. Wellicht is dit ‘spaarpotje’ bedoeld voor de uitvaart, de verzorging van de langstlevende of voor (onvoorziene) uitgaven. Dit probleem kan voorkomen worden door in jullie testamenten te bepalen, dat de kinderen niet meer krijgen, dan van erfbelasting is vrijgesteld. Het gevolg is dat er bij het eerste overlijden door de langstlevende géén belasting betaald hoeft te worden over de kindsdelen! Om bij grote vermogens te voorkomen dat vervolgens bij het overlijden van de laatste ouder de erfbelasting te hoog dreigt te worden, kan een “tweetrapsmaking” worden toegevoegd.

Met goed doordachte testamenten helpen jullie je nabestaanden met goed geregelde onderlinge verhouding en een zo laag mogelijke belastingheffing.

Notariële volmachten
In een testament regel je je zaken als je overleden bent. Maar het is ook belangrijk om je zaken tijdens leven goed geregeld te hebben. En dan met name in de periode dat je zelf jouw zaken niet meer goed kunt overzien, door bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of ouderdom. Dit wordt wilsonbekwaamheid genoemd. Je kunt daarvoor bij de notaris, naast testamenten, notariële volmachten laten opstellen, ook wel ‘levenstestamenten’ genoemd. Zou je wilsonbekwaam worden, dan kan zonder zo’n notariële volmacht de verkoop van jouw woning een probleem worden. Ook al ben je getrouwd en is de ander nog kerngezond, je zult daar beiden voor moeten tekenen. Dat geldt ook bij vestigen van hypotheek, beslissingen nemen voor jouw bedrijf en schenkingen, maar ook keuzes in medische zaken. In sommige gevallen kunnen je bankrekeningen worden geblokkeerd.

Als je niet meer kan of mag tekenen, zal zonder volmacht alles via de rechter moeten worden geregeld. Er zal dan een bewind of curatele aangevraagd moeten worden. Met het opstellen van een notariële volmacht voorkom je de gang naar de rechter. Je hebt daarmee al iemand gemachtigd om jouw zaken te behartigen. Je kan zelf bepalen wie je als gevolmachtigde aanwijst. Het kan nodig zijn in deze volmacht beperkingen op te nemen om zoveel mogelijk het risico van misbruik te beperken.

Activeren
Ja kan er bijvoorbeeld voor kiezen dat de volmacht pas gebruikt kan worden nadat deze geactiveerd zal worden door de notaris. Dan zal de notaris die van jou de regie krijgt, al dan niet samen met een arts mogen beoordelen of je wilsonbekwaam bent geworden. Pas dan mogen de kinderen of een andere persoon namens jou gaan handelen. Met de regie kan je bepalen, dat de notaris voorwaarden zal mogen stellen. Misbruik van de volmacht kan daarmee worden voorkomen. Dit alles om jouw belangen zo goed mogelijk te beschermen.

Levenstestament
Laat je in de volmacht ook wensen opnemen over medische zaken, dan wordt het een levenstestament. De precieze bepalingen van deze volmacht of levenstestament kan je bij Noaber notarissen bespreken. Jouw algemene volmacht kan desgevraagd worden aangetekend in het landelijke Centraal levenstestamentenregister (CLTR).

Schenken aan je kinderen
Een cadeau kan gevolgen hebben voor uw belastingheffing. Soms is dat juist jouw bedoeling: met slim schenken kan je belasting besparen, vooral “erfbelasting” (successierecht). Ook de eigen bijdrage voor het verpleeghuis (via de Wet Langdurige Zorg) kan worden beperkt door slim te schenken. Noaber notarissen brengt scherp voor jou in beeld wat je bij schenkingen beter wel en niet kan doen. Vaak is een meerjarenplan de beste oplossing. Ook de gevolgen voor de inkomstenbelasting worden meegewogen.

Estate planning
Hoe komt vermogen zo voordelig mogelijk bij de volgende generaties? De optimale fiscale planning mag je echter niet hinderen in het leven dat jullie willen leiden. Dat is het doel. Bij estate planning worden een gelukkig leven en gunstige belastingheffing met elkaar in evenwicht gebracht. Noaber notarissen is goed thuis in dit specialistische werk. Samen met jullie worden jullie keuzes vastgelegd, zodat jullie voor nu en de toekomst alles hebben gedaan wat mogelijk is voor de door jullie gewenste en voordeligste oplossing.

Jullie bepalen zelf wat je wilt. Noaber notarissen zorgt voor jullie estate planning.

 

In de loop van de tijd verandert veel: de wet, uw persoonlijke situatie, maar ook jullie opvattingen over wat juist is. Noaber notarissen houdt jullie estate planning actueel.